KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME

As Mimarlık bünyesindeki kişisel veriler, As Mimarlık’ın güvencesi altındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun biçimde işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almış bulunmaktayız. Bu doğrultuda As Mimarlık olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, müşterilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.
1- Kişisel Verilerin Toplanma , İşlenme Amaçları ve İşlenmesinde Hukuki Sebepler As Mimarlık tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmenin yan ısıra; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, As Mimarlık ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, aynı zamanda çağrı merkezlerimizi veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, tarafınıza ait kişisel bilgileriniz, Kanun’a uygun olarak oluşturulup ve güncellenerek işlenebilecektir. As Mimarlık faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız hizmete ilişkin veriler, müşteri hizmetleri yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, As Mimarlık tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında (MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.) belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi gerekçeleri ve kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile menfaatimiz kapsamında işlenebilecektir.
2-Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı Kişisel verileriniz; Kanun tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, As Mimarlık’ın yasal ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, As Mimarlık tarafından, Şirket yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.
3-Kanun Kapsamındaki Haklarınız Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.asmimarlık.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından As Mimarlık’a daha önce bildirilen ve As Mimarlık sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kimliğiniz teyit edilebilir biçimde ‘asmimarlık.com’ adresinden As Mimarlık’a iletmeniz durumunda , talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde ,As Mimarlık tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
• Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
4-Değişiklikler As Mimarlık’ın, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda olabilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek yöntemler nedeni ile bu aydınlatma bildiriminde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Gizlilik Sözleşmesi

www.asmimarlik.com web sitesinde yer alan içerik, görsel ve işitsel unsurlar ve bunların düzenlenmeleri üzerindeki her türlü fikri ve sınai mülkiyet hakkı, aksi açıkça belirtilmediği sürece As Mimarlık‘a aittir. Bilgiler, As Mimarlık'ın yazılı izni olmadan çoğaltılamaz, dağıtılamaz, değiştirilemez, ticari bir amaçla kullanılamaz. Ancak kaynak gösterilerek alıntı yapılabilir.
As Mimarlık web sitemizde, kendisinin veya üçüncü kişilerin hizmetleri hakkında reklam ve promosyonlar görüntülenebilir. Web sitemizde As Mimarlık'a ait olmayan ve faaliyetleriyle ilgili bulunmayan diğer web sitelerine yönlendirme yapılabilir. Ziyaretçinin bu web sitelerinden herhangi birini ziyaret etmesi halinde üçüncü kişilerin kullanımında ve aitliğinde olan bu web sitelerinin politika ve uygulamalarından As Mimarlık sorumlu değildir.
Bu internet sitesinin kullanımı sırasında veya sonrasında oluşabilecek herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti, kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar dâhil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, As Mimarlık ve/veya çalışanları, bu tür bir zarar ve ziyan olasılığından haberdar edilmiş olsalar dahi, sorumlu olmazlar.
As Mimarlık, bu internet sitesinde yer alan bütün ürün ve hizmetleri, sayfaları, bilgileri, görsel unsurları, içeriği önceden bildirimde bulunmadan değiştirme hakkını saklı tutar.
As Mimarlık internet sitesi içerisinde sizden şahsi bilgi girişi talep edildiği takdirde, vereceğiniz şahsi bilgileriniz (isim, soy isim, adres, T.C. Kimlik numarası, doğum tarihi, e-mail, telefon, faks, demografik bilgiler veya müşteri numarası vb.) sadece bilgilendirme iletileri göndermek amacıyla As Mimarlık tarafından kullanılacak ve hukuki zorunluluklar veya izniniz haricinde kesinlikle 3. şahıs ve kurumlarla paylaşılmayacaktır. Gizlilik politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için bize e-posta yoluyla ulaşabilirsiniz.

Çerez Kullanımı

Çerezler, sitemizi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınız ya da mobil cihazınıza (akıllı telefon veya tablet gibi) kaydedilen küçük metin dosyaları ya da bilgilerdir. Çerezleri, Sitelerimizin daha kolay kullanılması ve sizin ilgi ve ihtiyaçlarınıza göre ayarlanması için kullanıyoruz. İnternet siteleri bu çerez dosyaları okuyup yazabiliyorlar ve bu sayede tanınmanız ve size daha uygun bir internet sitesi sunulması amacıyla sizinle ilgili önemli bilgilerin hatırlanması sağlanıyor (tercih ayarlarınızın hatırlanması gibi). Çerezler ayrıca, Sitelerimiz üzerinde gelecekteki hareketlerinizin hızlanmasına da yardımcı olur. Bunlara ek olarak, ziyaretçilerin Sitelerimizi nasıl kullandığını anlamak ve Sitelerimizin tasarımını ve kullanışlılığını geliştirmek amacıyla çerezleri Sitelerimizin kullanımı hakkında istatistiksel bilgiler toplamak için de kullanabiliriz.

İletişim

Kanunun uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizle ilgili sorularınızı, “Kişisel Veriler Hakkında Başvuru Formu”nu cihazınıza indirdikten sonra dijital olarak doldurarak, kayıtlı elektronik posta (KEP) adresinizden, asmimarlık.com adresine e-posta yoluyla ya da formun çıktısını aldıktan sonra yazılı olarak doldurarak noter vasıtasıyla, “As Mimarlık , Oran Mahallesi Şehit Hakan Kandemir Sokak No:6/A ORAN (06450) Çankaya /ANKARA” adresine iletebilir, veya başvuru yapılan şirkete daha önce bildirilen ve şirket sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun şekilde hazırlanmış olarak, asmimarlık.com adresine gönderebilirsiniz.
AS MİMARLIK ( Veri Sorumlusu )