KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU ÇERÇEVESİNDE BİLGİLENDİRME

As Mimarlık bünyesindeki kişisel veriler, As Mimarlık’ın güvencesi altındadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat uyarınca, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanmasını, hukuka uygun biçimde işlenmesini sağlamak için gerekli teknik ve idari önlemleri almış bulunmaktayız. Bu doğrultuda As Mimarlık olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında veri sorumlusu olarak, müşterilerimizi bilgilendirmek istiyoruz.

1- Kişisel Verilerin Toplanma , İşlenme Amaçları ve İşlenmesinde Hukuki Sebepler
As Mimarlık tarafından sağlanan hizmet ve ticari faaliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösterebilmenin yan ısıra; otomatik ya da otomatik olmayan yollarla, As Mimarlık ofisleri, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecek, aynı zamanda çağrı merkezlerimizi veya internet sitemizi, sosyal medya mecralarını ziyaret ettiğinizde, tarafınıza ait kişisel bilgileriniz, Kanun’a uygun olarak oluşturulup ve güncellenerek işlenebilecektir. As Mimarlık faaliyet alanı kapsamında satın aldığınız hizmete ilişkin veriler, müşteri hizmetleri yaptığınız görüşmelerde kaydedilen işitsel verileriniz, As Mimarlık tarafından, Kanunun 5. Maddesi 2. Fıkrasında (MADDE 5- (1) Kişisel veriler ilgili kişinin açık rızası olmaksızın işlenemez. (2) Aşağıdaki şartlardan birinin varlığı hâlinde, ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın kişisel verilerinin işlenmesi mümkündür: a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi. b) Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için zorunlu olması. c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması. ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması. d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması. e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması. f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.) belirtilen hukuka uygunluk sebepleri çerçevesinde, sözleşmenin kurulması, ifası ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, talep ve şikayetlerin yönetimi gerekçeleri ve kişilik haklarınıza zarar vermemek kaydı ile menfaatimiz kapsamında işlenebilecektir.

2-Kişisel Verilerin Paylaşımı ve Aktarımı
Kişisel verileriniz; Kanun tarafından belirlenen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçlarına uygun olarak, As Mimarlık’ın yasal ve hukuka uygun kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda, As Mimarlık tarafından, Şirket yetkililerine, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

3-Kanun Kapsamındaki Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi www.asmimarlık.com internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış kişisel veri başvuru formunu doldurmak veya başvuru formunda yazılı zorunlu bilgilerinizi içerir başka bir belge ile yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından As Mimarlık’a daha önce